(Stirling cycle engines) موتورهای چرخه استرلینگ

عملکرد موتور استرلینگ نیازهای استفاده بهینه از انرژی را بر آورده می‌کند، بنابراین به موضوع جالب توجه تبدیل شده است و تحقیق و توسعه موتور استرلینگ توسط موسسات علمی و شرکت های تجاری مورد توجه قرار گرفته است. موتور استرلینگ هم از نظر عملی و هم از نظر تئوری موضوعی قابل توجه است، مزیت عملی آن ساده، قابل اعتماد و ایمن بودن است. چرخه استرلینگ در سال ۱۸۱۶ توسط روبرت استرلینگ اختراع شده است. موتور در یک چرخه ترمودینامیکی بسته که برگشت پذیر است کار می کند. امروزه سیستم‌های مبتنی بر چرخه استرلینگ به عنوان پمپ حرارتی، تبرید برودتی و مایع سازی هوا مورد استفاده قرار می گیرند.