معرفی شرکت پمپیران از زبان دانشجوی مکانیک دانشگاه تبریز که تجربه کارآموزی در این شرکت را داشتند.

پمپیران و کارآموزی

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز از تجربیات کارآموزی خود در شرکت پمپیران می‌گوید. پدرام نگارنده – دانشجویان کارشناسی بعد از گذراندن ۹۰ واحد درسی می‌توانند برای کارآموزی اقدام کنند؛ در این رابطه با خانم مهندس طاعی از کارآموزان قبلی پمپیران بیشتر