(FGM) مواد طبقه بندی شده تابعی

درعلم مواد، به موادی با ساختار جدید و پیشرفته در عین حال دارای ساختاری ناهمگن، مواد طبقه بندی شده‌ی تابعی گفته می‌شود. این مواد دارای خواص متعددی همچون خواص مکانیکی، الکتریکی، حرارتی‌و… هستند؛ در نتیجه دارای کاربرد گسترده‌ایی می‌باشند. خواص مکانیکی این دسته از مواد به طور پیوسته از سطحی به سطح دیگر تغییر میکند و این تغییرات، توسط تغییر تدریجی نسبت حجمی مواد تشکیل دهنده‌ی آنها ایجاد میشود. مواد FGM به طور معمول از دو ماده‌ی فلز و سرامیک ساخته می‌شوند، پس می‌توان نتیجه گرفت ویژگی ضریب انتقال حرارت پایین ومقاومت بالا در برابر درجه حرارت، حاصل از ساختار سرامیک و ویژگی انعطاف پذیری، حاصل از ساختار فلز است. در سال‌های اخیر استفاده از این مواد دراروپا به ویژه کشور المان مورد توجه قرار گرفته‌است. ساختار مواد FGM در طبیعت در بافت‌‌های زیست جانوری قابل مشاهده است؛ مثل: استخوان و دندان و گیاهان‌و… .